periode 1993-2005

Bestuur

In het seizoen 1993-1994 had Gemini geen voorzitter. Een opvolger voor Maurice Klomberg was er niet te vinden. Aan het eind van het seizoen wilde ook penningmeester Hemmie Heutinck zijn functie neerleggen. Inmiddels had Henk Brinkerhof, die toch geen functie meer had omdat hij als trainer van dames 1 was gestopt, aangegeven wel voorzitter te willen worden. Hij wilde de kar voor één jaar wel trekken. Samen met de overgebleven bestuursleden werd besloten om een brandbrief te sturen naar de leden, omdat er nog zeker een nieuwe penningmeester moest komen. Er meldden zich twee kandidaten. Jan Klein Hazebroek, die vroeger wel eens lid was geweest, had de aan zijn echtgenote gerichte brief gelezen en wilde wel penningmeester worden evenals Maurice Roovers. Met beide werd een gesprek gevoerd. Beide personen wilde men ook in het bestuur hebben. Daarom werd besloten Jan als penningmeester voor te dragen en Maurice als lid Algemene Zaken. Dit laatste als een soort stage functie met een beperkt takenpakket en daarnaast als doel bestuurlijke ervaring opdoen om daarna door te kunnen stromen naar een andere bestuursfunctie. In de algemene ledenvergadering van 29 september 1994 werden alle 3 kandidaten definitief gekozen, zodat het bestuur ineens uit 9 leden bestond. Een basis voor nieuw elan en vooruitgang. In het bestuur werd gebrainstormd over de beste organisatievorm voor het besturen Gemini. Uiteindelijk werd besloten om alle zaken betreffende het volleybal, d.w.z. de technische zaken voor zowel de senioren, jeugd als recreanten, het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscoördinatie onder te brengen in één commissie, de Commissie Volleybal en de organisatie van alle activiteiten voor alle doelgroepen bij de Evenementencommissie. Het Bestuur werd toen gevormd door het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de Commissie Volleybal en van de Evenementencommissie en het lid Algemene Zaken. In de algemene ledenvergadering van 26 september 1995 werd deze organisatievorm door de leden akkoord bevonden. Toen bestond het bestuur dus weer uit 6 personen. Een klein bestuur met korte lijnen, veel eigen verantwoordelijkheid en duidelijkheid naar buiten.

In de algemene ledenvergadering van 10 september 1996 werd Hans Kousman benoemd als secretaris als opvolger van Henk Kruisselbrink en Frans Derksen als Lid Algemene Zaken als opvolger van Maurice Roovers. Frans heeft zich vooral druk gemaakt om de toen wat ingeslapen “reclamebordencommissie”, samen met Olympia en Babo, weer nieuw leven in te roepen. Dat is hem gelukt. Henk Kruisselbrink werd na 8 jaar secretaris benoemd tot het eerste “lid van verdienste” van Gemini.

Op 18 september 1997 werd Silvio Pleijte de opvolger van Roland Liebrand als voorzitter van de E.C.. Voor de afgetreden Paul van der Pol was geen opvolger zodat er een vacature ontstond voor de voorzitter van de Commissie Volleybal. Deze werd op 17 september 1998 ingevuld door Jolanda Gersen. In de ledenvergadering van 16 september 1999 werd René Holshuijsen benoemd als opvolger van Frans Derksen. Aangezien er op dat moment in de commissie volleybal ook geen opvolger was voor de scheidsrechterscoördinator en de wedstrijdsecretaris kreeg Rene deze taken erbij, zodat hij voorzitter werd van de Commissie Wedstrijd-Arbitrage- en Algemene Zaken (W.A.A.Z.) Ingaande het seizoen 2001-2002 was er een vacature voor de functie van voorzitter W.A.A.Z. omdat René inmiddels was vertrokken naar elders. Eerst in de ledenvergadering van 16 september 2002 kon Bert van der Weide worden benoemd tot voorzitter W.A.A.Z.. In die vergadering werd Rianne Fokkers benoemd tot penningmeester als opvolger van Jan Klein Hazebroek die na 8 jaar penningmeesterschap werd benoemd tot “lid van verdienste”. Gelukkig weer een volledig bestuur.

In de ledenvergadering van 30 september 2003 werd Rianne Fokkers definitief benoemd tot penningmeester, werd Gerrit de Boer benoemd tot voorzitter van de Commissie Volleybal als opvolger van Jolanda Gersen en Nick Reinderink tot voorzitter van de Evenementencommissie als opvolger van Silvio Pleijte. Bij de commissies werd er afscheid genomen van leden, maar werden er ook weer nieuwe leden benoemd.
Ook werd er een voorbereidingscommissie benoemd die zich zou gaan bezig houden met de voorbereiding van de viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging in 2005.

In de ledenvergadering van 12 oktober 2004 werd door het bestuur aan de ledenvergadering voorgelegd om akkoord te gaan met het voorstel om Ard Kistemaker op de ledenvergadering van 2005 te benoemen tot voorzitter als opvolger van Henk Brinkerhof. In dat geval zou Ard een jaar lang mee kunnen draaien om ingewerkt te worden. De ledenvergadering stemde hier mee in.In de ledenvergadering van 11 oktober 2005 werd de voorgenomen benoeming dan ook definitief en nam Ard, na 11 seizoenen voorzittersschap van Henk Brinkerhof, de functie over.
In deze vergadering werden Rob van der Lee, Hans Kousman, Jan Dijkman (II) en Herman Kistemaker tot erelid benoemd vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging in hun 40 jaar lidmaatschap van Gemini. Als herinnering ontvingen zij een oorkonde.
Historie: Organisatie 1994-2005 
Op de foto v.l.n.r:Jan, Herman, Hans en Rob

  

En verder…

Het seizoen 1993-1994 was geen goed seizoen. De vereniging was op sterven na dood. Er werd weinig meer georganiseerd of een activiteit werd afgelast vanwege te geringe belangstelling. Een trend die zich de laatste jaren reeds had ingezet. Er was nog nauwelijks betrokkenheid bij de vereniging. Alles draaide om en klein groepje, die echter ook steeds minder enthousiast raakten. Heren 1 speelde dat seizoen in de 1e klasse nadat zij waren teruggetrokken uit de 3e divisie. Dames 1 degradeerde aan het eind van het seizoen uit de 3e divisie. Een groot verloop kwam op gang. In het seizoen 1994-1995 kwam Gemini ver onder de 200 leden en speelden er nog slechts 3 dames, 4 heren en 3 jeugdteams in de kompetitie. Ook het aantal recreantenleden verminderde enigszins. Wel werd heren 1 kampioen van de 1e klas en promoveerde het naar de promotieklas.
Dat seizoen waren de inkomsten veel lager dan de uitgaven, wat zijn uitwerking had op het positieve saldo van Gemini. Voor het bestuur was er dus genoeg te doen om Gemini weer op een goede koers te krijgen.

In het seizoen 1996-1997 gingen er voor het eerst teams op woensdagavond hun thuiswedstrijden spelen. In dat seizoen 1 dames en 1 herenteam. Leden die op zaterdag geen verplichtingen meer wilden. Dat seizoen leverde Gemini liefst 7 kampioensteams op, aan wie in de kranten de nodige aandacht werd besteed. Positieve reclame voor Gemini. Dames 1 was één van die kampioenen, zij promoveerden van de 2e naar de 1e klas. Het aantal midweekteams breidde zich langzaam uit, wat wel enigszins ten koste ging van de zaterdagteams. Hierdoor ontstonden er langzaam twee prestatielijnen binnen de vereniging, waardoor de teams niet meer optimaal naar sterkte konden worden samengesteld. Positief gevolg was wel, dat het senioren ledenbestand weer groeide.

Historie: Organisatie 1994-2005
Het 200e lid met bal in zijn nieuwe trainingspak
In het seizoen 1997-1998 speelden er al weer 5 dames en 5 heren teams in de kompetitie. Ook de jeugd kon de weg naar Gemini weer vinden. Op 30 december 1997 werd, na 3 jaar, het 200e lid in geschreven, de 13 jarige Guido Bloo. Op 24 april 1998, de afsluitingsavond van het seizoen, werd hij in het zonnetje gezet en door de hoofdsponsors verblijd met een aantal geschenken.

Aangezien binnen de NeVoBo was besloten de organisatiestructuur aan te passen, d.w.z. de 23 districten opheffen en door fusies van districten 8 regio’s oprichten, ontstond ook de regio Oost. Dit was een fusie van de districten Oost Gelderland, Twente en een deel van IJsselstreek. Daardoor werd het seizoen 1997-1998 afgesloten met versterkte degradatie in de een aantal klassen. Gevolg hiervan dat heren1, na P/D wedstrijden, degradeerde en heren 2 en dames 1 direct.

In het seizoen 1998-1999 speelden er 6 dames-, 5 heren- en 5 jeugdteams in de kompetitie. Heren 1 werd kampioen wen promoveerde naar de promotieklas.
In de seizoenen 2000-2001 en 2001-2002 speelden alle 4 damesteams en 3 herenteams in de midweek kompetitie. Op zaterdag waren enkel nog de wedstrijden van heren 1 en 2 en de jeugdteams te bewonderen in de sporthal.
Het aantal recreantenleden/teams begon ook kleiner te worden, deels ook doordat leden kompetitie gingen spelen. Het aantal van 5 dames-, 3 heren-, en 3 mixed teams in het seizoen 1995-1996 is inmiddels gehalveerd tot 3 dames- en 2 herenteams in het seizoen 2004-2005.
Het aantal jeugdleden/teams is in deze periode gelukkig weer sterk gestegen. Van 3 jeugdteams in het seizoen 1993-1994 naar 9 in het seizoen 2004-2005. Aan het begin van het seizoen 1996-1997 had Gemini 28 jeugdleden. In dat seizoen werd er voor het eerst weer met 1 team aan de mini-D kompetitie deelgenomen. Mede door de opening van de prachtige nieuwe sporthal in 2001 en de introductie van het circulatievolleybal is het aantal jeugdleden sterk gestegen tot ca. 100. Er zijn zelfs al leden van 5 jaar.

Helaas zijn de jeugdleden bijna allemaal meisjes en in leeftijd E t/m B jeugd. Tussen 17 en 25 jaar zijn er nog nauwelijks leden. In het seizoen 2001-2002 kreeg Gemini er liefst 56 nieuwe leden bij, vooral in de jongste jeugdgroep, maar ook door terugkeer van oud-leden. Zo kon na haar training op maandag 13 mei 2002 het 250e lid worden gehuldigd. Het betrof hier de 7-jarige Kaily Besselink. In aanwezigheid van haar trainingsmaatjes, de trainsters, haar ouders en dagelijks bestuur werd zij in het zonnetje gezet en kreeg zij een aantal leuke cadeaus aangeboden mede namens de hoofdsponsors. Historie: Organisatie 1994-2005
Kaily, het 250e lid.

In het seizoen 2001-2002 werd er op initiatief van Gemini op zondagochtend in de sporthal een extra training gegeven aan talentvolle jeugd van 13-16 jaar van Gemini, Boemerang en Avanti. Omdat er bij de verenigingen niet genoeg jongens waren, werden het 2 groepen meisjes
Sportief werd het seizoen 2002-2003 heel succesvol afgesloten met de onverwachte promotie van heren 1 naar de 3e divisie. Door in de nakompetitie de 2 opvullingswedstrijden om te zetten in winst, werd na 10 jaar terugkeer naar het divisieniveau gerealiseerd.
Aan het eind van het seizoen werd ook duidelijk, dat er bij de senioren en recreanten een redelijk verloop aan leden aan zat te komen Het aantal jeugdleden bleef ongeveer gelijk. Mede door het verloop aan leden maar toch een gelijkblijvend aantal trainingsgroepen en nog een aantal andere oorzaken, kon de begroting voor het seizoen 2003-2004 niet sluitend worden gemaakt zonder een tekort te begroten en uit te gaan van een redelijk forse contributieverhoging voor alle leden. In de ledenvergadering van 30 september 2003 werd besloten om minder kosten te maken door na de kompetitie eerder te stoppen met trainen en de voorgestelde contributieverhoging te wijzigen en te differentiëren per categorie leden. Het bestuur kreeg de volmacht van de leden om, afhankelijk van de financiële stand van zaken, te bepalen welke groepen er wanneer stoppen met trainen.
Korte tijd na deze vergadering bleek, dat de jeugdleden helaas ook nog eens minder loten van de Grote Clubactie hadden verkocht dan waarvan voor de begroting was uitgegaan. Dus minder inkomsten dan waren begroot. Een grote tegenvaller.

Het seizoen 2003-2004 was sportief gezien niet een echt goed seizoen voor Willems Gemini. Geen enkele kampioen, maar wel degradanten. In de najaarscompetitie van de jeugd bleek al dat voor Meisjes C1 de hoofdklasse te hoog gegrepen was en dat ook Meisjes B3 het in de 2e klas niet kon bolwerken. Aan het eind van het seizoen degradeerden Dames 2 en Heren 3 naar de 3e klasse. Alle overige teams behaalden behoorlijke resultaten, waarbij Dames 1 en Dames 3 met hun 3e plaats net niet voor P/D wedstrijden in aanmerking kwamen. Dat kwam heren 2, die een 2e plaats haalden in de 1e klasse wel. Zij maakten echter geen gebruik van het recht op P/D wedstrijden omdat al bekend was dat er van dat team een aantal spelers zouden stoppen. Het 1e mini-D team behaalde in beide kompetitie de 2e plaats, in de najaarscompetitie was dit op setgemiddelde, dus eigenlijk een gedeelde 1e plaats.

Er werd aan de kompetitie deelgenomen door 4 damesteams, 4 heren teams, 1 meisjes A team, 3 meisjes B teams, 2 meisjes C teams, 1 mixed C team en 1 meisjes mini D team. Aan de voorjaarscompetitie werd door een 2e mini D team deelgenomen. Ook speelde er 1 jongens B team kompetitie. Een team dat was samengesteld uit jongens van Tornax uit Ruurlo en Gemini. Zij trainden elke week 1x in Ruurlo en 1x in Borculo. De 1e helft werden de thuiswedstrijden in ’t Timpke gespeeld en de 2e helft in de sporthal te Ruurlo. Alleen door deze samenwerking konden de betrokken jongens kompetitie spelen, dus voor iedereen een goede zaak. Nog 2 damesteams en 1 herenteam speelden de thuiswedstrijden op woensdagavond. Aan de recreantentoernooien werd met wisselend succes door 3 dames en 2 herenteams deelgenomen.

Conform de gemaakte afspraken in de ledenvergadering stopten een aantal trainingsgroepen heel snel na afloop van de kompetitie. Dit als bezuiniging om het begrotingstekort op te vangen.
Het bestuur heeft in een aantal extra vergaderingen de problemen binnen de vereniging in kaart gebracht en daaropvolgend op een aantal terreinen de nodige beleidsbeslissingen genomen voor een goede toekomst van de vereniging.
Vlak voor het begin van de competitie in het seizoen 2004-2005 moest het bestuur helaas besluiten om heren 3 terug te trekken uit de competitie. Er waren in totaliteit te weinig spelers voor 4 teams, waardoor heren 2 en 3 werden samengevoegd tot heren 2.

Naast de 3 herenteams namen er 5 damesteams, 1 meisjes A team, 1 meisjes B team, 1 meisjes C team, 1 mixed C team en 2 meisjes D teams deel aan de competitie. De jongens B speelden wederom samen met de jongens van Tornax uit Ruurlo. Alleen nog dames 4 en heren 4 speelden in een midweekklasse. Het jongens B team en het meisjes D1 team wisten kampioen te worden in hun klasse.
De meisjes D1 mocht echter niet meedoen aan de regiokampioenschappen omdat zij 1 dispensatiespeelster in het team hadden.Aan het eind van het seizoen degradeerde heren 1 uit de 3e divisie. Onverwacht en ook onnodig. Door verlies in de laatste wedstrijd op vrijdagavond wisten de naaste concurrenten wat zij de volgende dag moesten doen. Zij behaalden de benodigde punten om Gemini tot degradant te maken.

Dames 1 werd 2e in de 2e klas en verwierf daarmee het recht op het spelen van opvullingswedstrijden. Daarbij haalden zij een 2e plaats, zodat zij in de 2e klas bleven. Daaropvolgend werd besloten het team danig te verjongen om met hen een nieuwe start te maken en om in de komende jaren voor promotie naar de 1e klas`te gaan. Aan het begin van het seizoen kwam echter het bericht dat dames 1 alsnog naar de 1e klas kon omdat daar een plaats vrij kwam doordat er een team was teruggetrokken in een veel hogere klas en dat doorwerkte in alle lagere klassen. Toen het team door een ruil ook nog het goede indelingsnummer kreeg, werd besloten de promotie te accepteren en met het verjongde team de uitdaging aan te aan. Ook dames 4, in de midweek 4e klas, promoveerde door een 2e plaats in de competitie.

Overige zaken……

Sinds de vereniging in 1995 Willems Gemini is gaan heten, zijn er voor alle teams, behalve dames en heren 1, kledingsponsors gezocht en gevonden. Voor de kompetitie spelende teams is dat het zelfde tenue als van dames- en heren 1, maar met een andere sponsornaam. Het bestuur heeft gekozen voor éénheid van tenue, dus herkenbaarheid naar buiten. De recreantenteams dragen bij het spelen van hun toernooien ook gesponsorde shirts maar niet dezelfde als de kompetitie spelende teams..

Vanaf het seizoen 1998-1999 heeft de Lancering een totaal nieuwe “look” gekregen. De omslag en enkele advertenties zijn sindsdien in driekleuren druk en geven het clubblad daardoor een zeer professioneel aanzien. Met de adverteerders wordt een overeenkomst gesloten voor 3 seizoenen. Jan Dijkman (II) is naast advertentieverkoper ook de distributeur van de Lancering.

De Evenementen Commissie organiseerde veelal dezelfde activiteiten. Na het verdwijnen van het bedrijfsvolleybaltoernooi, het krentenmix toernooi voor de recreanten en het niet echt slagen van de feestavonden zijn dat de nieuwjaarsreceptie met vooraf mixed-volleybal, het Willems Stratenvolleybaltoernooi (sedert januari 2005 het Willems Nieuwjaarsvolleybaltoernooi) op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, het Schuurman Schoolvolleybaltoernooi op de maandag in de voorjaarvakantie, het jeugd/mini-kamp, uitwisseling met Reken, de vrijwilligersbijeenkomst en het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd. In 2005 heeft het bestuur besloten om vanaf 2006 geen schoolvolleybaltoernooi meer te organiseren. Dit toernooi leverde niet meer op waarvoor het in het verleden is opgezet. Mede gezien de voorbereiding en de kosten van het toernooi is er gekozen om dan voor kinderen van 6 tot 9 jaar een middag te organiseren waarop zij kennis kunnen maken met volleybal. Dit ook gezien het succes van zo’n middag in 2005 in samenwerking met de Borculose Sport Federatie.

Na verschillende oproepen in de Lancering en een brief aan alle leden met daarin de noodkreet dat er nieuwe scheidsrechters bij moesten komen omdat anders alle teams geen scheidsrechter meer zouden hebben, kwamen er maar liefst 16 leden die deel wilden nemen aan de scheidsrechterscursus. Deze cursus werd op verzoek van Gemini in Borculo georganiseerd. In september 2001 kreeg Gemini er uiteindelijk 10 nieuwe scheidsrechters bij. In 2003 slaagden 5 jeugdleden, leerlingen van het Staring College te Lochem, voor de cursus jeugdscheidsrechter. Deze cursus werd gehouden op initiatief van het Staring College. In 2005 werd dit herhaald en nu behaalden liefst 9 jeugdleden het jeugdscheidsrechters diploma. Hierdoor steeg het aantal scheidsrechters tot 40. Wel bleef er een tekort aan regio-scheidsrechters, zodat het tekort “geleend‘ werd van andere verenigingen.

In deze periode is er veel aandacht besteed aan de vrijwilligers binnen Gemini. Zowel het krijgen ervan als het houden heeft de nodige aandacht gehad. Deze club is inmiddels uitgebreid tot zo’n 75 actievelingen van bestuurs- en commissieleden tot scheidsrechters, trainer/coaches. Niet alleen leden, maar gelukkig ook weer ouders van jeugdleden.

Aan het eind van de seizoenen 1994-1995 en 1995-1996 werd bij alle vrijwilligers aan huis een attentie bezorgd als dank voor hun inzet in dat seizoen. In enkele seizoenen daarna werd er een afsluitingsavond georganiseerd met iets extra’s voor de aanwezige vrijwilligers. Op het programma stond dan o.a. het huldigen van de kampioensteams en het bekend maken van de sportvrouw, sportman en verenigingslid van Gemini.

Op 2 mei 1997 werd het seizoen afgesloten met een grote feestavond bij Buitencentrum Kerkemeijer. Alle kampioensteams gingen daar met paard en wagen naar toe nadat zij eerst een rondrit hadden gemaakt door Borculo.
Het seizoen 1997-1998 werd op 24 april 1998 afgesloten met een mix-volleybaltoernooi voor leden in de sporthal en daarna een gezellig samenzijn in de kantine.

Aan het eind van 1998-1999 was er op 23 april wederom een feestavond bij Buitencentrum Kerkemeijer. Die avond trad er een gelegenheidsband van de Gemini leden Jan Klein Hazebroek, sologitaar en zang, Henk Brinkerhof, slaggitaar en zang en Leo Buunk, drums en zang en met ondersteuning van de basgitarist van de band Quest die de avond muzikaal zou verzorgen. Het werd een spetterend éénmalig optreden in een medley van nummers van Creedence Clearwater Revivel.

Op 28 april 2000 was de afsluiting van het seizoen weer bij Kerkemeijer. Door een communicatiestoornis kon het feest helaas veel later beginnen dan gepland. Toch werd het weer heel gezellig met voor de tweede keer de band Quest. Helaas was de opkomst van de leden zeer gering met ca. 50 aanwezigen. Ook partners waren er nauwelijks aanwezig. Daarom besloot het bestuur/E.C. als sluitstuk van het seizoen 2000-2001 niet meer iets te organiseren voor alle leden maar enkel nog voor de vrijwilligers van Gemini, mede gelet op het feit dat 2001 “het jaar van de vrijwilliger” was. Toen werd ook besloten om in het vervolg de vrijwillig(st)er van het jaar te kiezen.

Zaterdag 16 juni 2001 waren 33 van de 52 genodigde vrijwilligers present bij Kerkemeijer. De E.C. had geregeld dat er eerst met 8 teams een rondje werd “kloot geschoten”. Onder prachtige weersomstandigheden ging het er fanatiek aan toe, maar moest er ook regelmatig gestopt worden om weer eens in de sloot een kloot te zoeken. Één kloot is er nooit teruggevonden. Onderweg werd er gestopt voor een verfrissing. Na op het terras nagepraat te hebben onder het genot van een drankje, kon iedereen genieten van een warm en koud buffet.

Zondag 9 juni 2002 werd voor de tweede keer een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd als afsluiting van het seizoen 2001-2002. Liefst 41 van de 62 genodigden waren aanwezig. Aangezien er verder geen programma was werd er met zijn allen onder een stralende zon genoten van de barbecue en heerlijke salades en de daarbij horende drankjes.

Op zaterdag 29 maart 2003 werd het seizoen 2002-2003 afgesloten met slechts 30 van de ruim 60 genodigde vrijwilligers. De toch wel wat lage opkomst werd vooral veroorzaakt door de te late aankondiging van het evenement. Die avond werd er na een stamppotbuffet met veel plezier meegedaan aan een spannende smokkeltocht.

Vrijdag 14 mei 2004 was er door de E.C. weer eens een avond voor alle seniorleden georganiseerd. Een “back to the 70’s”avond bij Kerkemeijer. Vooraf hadden zich 57 leden aangemeld, de opkomst was echter geringer. Toch werd het een spetterend feest

Bij de ingebruikname van de nieuwe sporthal in 2001 kregen de 3 hoofdgebruikers Gemini, Babo en Olynmpia ook nu het recht om reclameborden te werven en deze op te hangen in de sporthal. Wel moest er aan allerlei voorwaarden worden voldaan die werden gesteld door het bestuur van t’Timpke. Door de 3 verenigingen werden nieuwe afspraken gemaakt en er werd een doel gesteld inzake het aantal te werven borden. Na een vlotte start viel deze activiteit weer stil en is het gestelde doel bij lange na niet gehaald.

Sinds 11 juni 2003 is Gemini onder http://www.gemini-borculo.nl/ te vinden op internet. Met deze eigen site heeft de vereniging niet alleen de mogelijkheid tot communicatie met haar leden vergroot, ook derden weten de site te vinden voor het verkrijgen van informatie. Aan de site zijn tevens 5 e-mail adressen verbonden waardoor voorzitter, secretaris, penningmeester, VSK en webmaster ook via deze weg bereikbaar zijn.

Historie: Organisatie 1994-2005
Piet Pleijte, Jarenlang actief als vrijwilliger binnen Gemini

Op 31 maart 2004 overleed na een ernstige ziekte Piet Pleijte. Hij is 74 jaar geworden.

Als vader van een jeugdlid kwam hij met Willems Gemini in aanraking. Van alleen supporter werd hij vrijwilliger binnen de vereniging. Ruim 20 jaar is hij actief geweest. Eerst als coach, korte tijd als scheidsrechter, maar vooral als halleider tijdens de competitiewedstrijden. Dat begon met ingang van het seizoen 1987-1988 toen er op zaterdag van 09.00 – 20.00 uur gespeeld werd op 3 velden. Later kwam daar de woensdagavond bij.

Hij was er zo goed als altijd en verrichtte met veel plezier de veelomvattende functie. Mede dankzij zijn inzet verliepen de thuiswedstrijden goed. De laatste jaren vervulde hij de functie samen met Jan Dijkman (II).

 

Op zaterdag 3 april, voor aanvang van de laatste thuiswedstrijden van het seizoen, is er in de sporthal stil gestaan bij het overlijden van Piet. Na de toespraak van voorzitter Henk Brinkerhof werd er een korte stilte in acht genomen. Op die manier werd alle aanwezigen de gelegenheid geboden Piet te gedenken, hem de laatste eer te bewijzen. Na een indrukwekkende stilte klonk er een warm applaus als teken van dank voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.

Zondag 4 april namen veel Gemini leden in de aula definitief afscheid van Piet.

Begin 2004 is er in het bestuur aan de hand van een probleemanalyse uitvoering gesproken over de toekomst van de vereniging. Een toekomst die toch enige zorgen baarde als er niets zou gebeuren. Allereerst werd daarna de missie van de vereniging duidelijk vastgelegd. Daarna werden de 3 belangrijkste thema’s vastgesteld, nl. de sportieve toekomst in de herenlijn men de dameslijn en de financiële toekomst.

Voor de dameslijn en de financiën werden besluiten genomen en uitgevoerd. Voor de herenlijn was binnen de vereniging geen oplossing mogelijk. In een schrijven werden alle leden over e.e.a. geïnformeerd. Voor de herenlijn werd gekozen om samenwerking te gaan zoeken met de andere volleybalverenigingen in Berkelland onder het motto: “samen werken aan samenwerking”. In mei werden deze 7 verenigingen benaderd en uitgenodigd voor een overleg. Uiteindelijk lukte het in november voor een eerste overleg met afvaardigingen van de besturen bij elkaar te komen. Na een aantal besprekingen werd in december 2005 door 6 van de 8 volleybalverenigingen in Berkelland overeenstemming bereikt over de tekst van een convenant met daarin een aantal mogelijke samenwerkingsvormen. Boemerang, DIO, Dynamo, Tornax, Vios en Gemini willen in principe meedoen als ook de ledenvergadering groen licht willen geven.

Revoc en Rivo zijn dus niet bij deze afspraken betrokken. In 2006 zal blijken wat er van de afspraken werkelijk terecht gaat komen.

Het gehele jaar 2005 was door het bestuur uitgeroepen als jubileumjaar, omdat men niet precies wist wanneer Gemini in 1965 was opgericht. Na enig speurwerk is die datum echter toch gevonden, 15 juni 1965.Door de Jubileumcommissie en de E.C. was er een uitgebreid programma gemaakt met voor elk wat wils. Tot de hoogtepunten behoorde tijdens de receptie de benoeming van de aftredend voorzitter Henk Brinkerhof tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd hem opgespeld door de net in functie getreden burgemeester van de nieuwe gemeente Berkelland, de heer Bloemen.

Historie: Organisatie 1994-2005
Het einde van de periode. De scheidend voorzitter en zijn opvolger.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget